Facebook Pixel
Dữ liệu đã được sao chép: hãy dán nó ở bất cứ đâu!
CV link has been copied: paste it anywhere!
Vui lòng nhập ít nhất 3 ký tự.
Ôi không… vui lòng cung cấp một địa chỉ email hợp lệ
Ôi không… vui lòng cung cấp số điện thoại hợp lệ
Trường này là bắt buộc
Mật khẩu không khớp
Lỗi đăng ký. Vui lòng thử lại trong vài phút.
Value is too long for this field.

Đơn giản & định giá hợp lý

Pro

Hàng năm
Hàng tháng

$4.90 USD

  / 
tháng

$5.90 USD

  / 
tháng
$70.80 USD
  $58.80 USD / năm: tiết kiệm17% trong gói hàng năm
Lưu17% trong gói hàng năm
 • Tất cả các tính năng của STARTER
 • PRO Liên kết không giới hạn
 • PRO Link in bio for your Business
 • PRO Custom Branding, Custom Domain
 • PRO Link Analytics & Pixels
 • PRO Themes, Avatars, Icons
 • PRO CV, Description, Highlights
 • PRO Fonts, Backgrounds
 • PRO Signups, Messages
 • PRO Crypto Wallets, NFTs
 • PRO Thương mại
 • PRO Menu, Locations, Galleries
 • PRO Hỗ trợ
 • PRO 3.9% + 30c (transaction fees)
Nhận gói PRO

Starter

Miễn phí

  / 
vĩnh viễn
 • 50 Links
 • Liên kết phân tích
 • Link in bio templates
 • Earn Money (by turning on ads)
 • Link in bio for your Business
 • CV
 • Store & Unlimited Products
 • Tạo khách hàng tiềm năng
 • Social & Music Links, Menu, Locations
 • Crypto Wallets
 • 9.9% + 30c (transaction fees)