Facebook Pixel
Dữ liệu đã được sao chép: hãy dán nó ở bất cứ đâu!
CV link has been copied: paste it anywhere!
Vui lòng nhập ít nhất 3 ký tự.
Ôi không… vui lòng cung cấp một địa chỉ email hợp lệ
Ôi không… vui lòng cung cấp số điện thoại hợp lệ
Trường này là bắt buộc
Mật khẩu không khớp
Lỗi đăng ký. Vui lòng thử lại trong vài phút.
Value is too long for this field.

hãy tạo!

Chỉ một liên kết cho tất cả

Đặt tất cả các liên kết cần thiết của bạn ở cùng một nơi.

bắt đầu miễn phí
Đã tham gia HeyLink.me?
vi banner

Một liên kết để quản lý tất cả

Tạo

Dễ dàng tạo & quản lý tất cả các liên kết
của bạn ở cùng một nơi: trang web cá nhân,
cửa hàng, video gần đây hoặc bài đăng trên mạng xã hội.

Tích hợp

Tích hợp với các giải pháp tạo
thương mại điện tử hoặc khách hàng tiềm năng, thêm biểu mẫu quyên góp
hoặc phân tích hồ sơ xã hội của bạn.

Chia sẻ

Chia sẻ liên kết của bạn ở bất cứ đâu: Instagram,
YouTube, TikTok, trong các trình nhắn tin
hoặc qua SMS.

Hoạt động mọi nơi

Chia sẻ liên kết của bạn trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội hoặc kỹ thuật số nào: Instagram, YouTube, Facebook hoặc TikTok, trong các trình nhắn tin hoặc qua SMS.

Nhận phân tích xã hội chi tiết

Xác định, tổ chức và quản lý đối tượng của bạn trên mạng xã hội.

Kết nối với mọi thứ
bạn yêu thích

Connect brands label
5,930,000 customers
from 195 countries trust HeyLink.me
bắt đầu miễn phí